Descargar Libro: Pragma (grec) Batxillerat + Quadern D Exercicis


Autores


Resumen del Libro

Fonaments del mètode Pragma: a) Adaptació al moment present: shan tingut en compte les innovacions didàctiques i metodològiques incorporades durant els últims anys a lensenyament de la nostra disciplina i a les dassignatures afins, sobretot de làrea lingüística. b) Prioritat absoluta de lús de la llengua sobre el coneixement de la gramàtica. Es tracta dun mètode no paradigmàtic que intenta arribar al coneixement de la llengua a través de la pràctica constant de la mateixa, i no a partir dunes teoritzacions gramaticals prèvies. c) És un mètode inductiu i actiu: el/lestudiant, sota la direcció|adreça del professorat, analitzarà i estudiarà sobre el text les diversos fets lingüístics, que posteriorment sistematitzarà. És, doncs, el propi alumnat el que construeix la gramàtica. d) Freqüència i rendibilitat: laprenentatge de la llengua es realitza tenint en compte la freqüència dels diversos elements lingüístics. Es considera, per tant, prioritari laprenentatge daquelles formes o estructures que hi ha major probabilitat de trobar a qualsevol obra grega, i es posposa o rebutja el que és infreqüent i, per tant, poc rendible. e) Progressió: la matèria és organitzada duna manera gradual i progressiva, de menor a major dificultat, segons els criteris que la nostra experiència ens ha suggerit. f) Àmplia selecció de texts: encara que es dóna prioritat a la prosa àtica clàssica, tanmateix sinclouen al nostre Manual texts de qualsevol autor i època, sempre que presentin un contingut interessant i una dificultat apropiada per a aquesta etapa inicial de lestudi del grec. g) Texts originals i motivadors: es dóna preferència als texts originals, si bé ha estat inevitable modificar lleugerament o adaptar, sobretot en els primers temes, alguns texts interessants que, de no ser retocats, haguessin plantejat excessives dificultats al nostre alumnat. Daltra banda, hem preferit les màximes, anècdotes, històries breus……


Opciones de descarga: